โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขนาดกลาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ตั้งอยู่เลขที่ 26  หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนจัดตั้งขึ้นโดยความคิดริเริ่มของ พระครูโสภณอรรถโกวิท  (บุญเหลือ ด้วงดี)      เจ้าอาวาสวัดสระกระโจม  เจ้าคณะตำบลสระกระโจม  พระคุณท่านเป็นผู้ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ซึ่งในขณะนั้นบริเวณตำบลสระกระโจมและตำบลใกล้เคียงยังไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา และเมื่อเรียนจบประถมศึกษาปีที่ 6 จะต้องเดินทางไปศึกษาต่อเป็นระยะทางที่ไกล ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก จึงดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาแห่งนี้ขึ้น 

          โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2524 โดยพระครูโสภณอรรถโกวิท และประชาชนร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ เป็นเงิน 1,175,470  บาท  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนและทำพิธีมอบโรงเรียนให้แก่ทางการ โดยมี  นายจรินทร์   กาญจโนมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น เป็นประธาน   มีนายวิรัช  พละเดช  เป็นครูใหญ่คนแรก  เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2524 

          ปัจจุบัน  โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  (.1.6)  มีผู้บริหาร  1  คน,   ผู้ช่วยผู้บริหาร  1 คน,  ครูอาจารย์  29  คน,  พนักงานราชการ  1  คน,   ครูอัตราจ้าง (รวมครูจีน)  1  คน ,  พนักงานธุรการ 1 คน,   นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)  4  คน  มีนักเรียนในปีการศึกษา   2561จำนวน  524  คน   แบ่งแผนชั้นเรียนเป็น  มัธยมศึกษาตอนต้น 4-4-4   มัธยมศึกษาตอนปลาย   2-2-2   รวม  18  ห้อง