โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
สัญลักษณ์โรงเรียน
คติพจน์ของโรงเรียน
ยํเว  เสวติ  ตาทิโส    คบบุคคลเช่นไร  เป็นคนเช่นนั้น
คำขวัญของโรงเรียน
 ประพฤติดี  ทำงานเก่ง  เร่งใฝ่รู้  เชิดชูความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
สัญลักษณ์โรงเรียน

รูปสมเด็จพระนเรศวรทรงช้างออกศึก

สีประจำโรงเรียน

แดง - ดำ

สีแดง   หมายถึง   สีวันสถาปนาโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

สีดำ     หมายถึง  สีวันเกิดของพระครูโสภณอรรถโกวิท  ผู้อุปการะและจัดตั้งโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นทองกวาว