โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์ /เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2563 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ฝึกฝนความมีวินัย รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
อัตลักษณ์
มีน้ำใจ ให้ความเคารพ  
เอกลักษณ์
รักษ์ความเป็นไทย