โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์ /เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา เป็นสถานศึกษาได้มาตรฐานและคุณภาพสู่สากล
อัตลักษณ์
เป็นคนดีมีความรู้  สู่ประชาคมอาเซียน และรักษ์ความเป็นไทย
เอกลักษณ์
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยาเป็นโรงเรียนที่อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม