โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

1.  พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  คิดเป็น  ทำเป็น  

     แก้ปัญหาเป็น  มีสุขภาพดี  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และสามารถดำรงอยู่

     ในสังคมอย่างมีความสุข        

2. มุ่งพัฒนาให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้  และมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

    ชุมชน  เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

3.  พัฒนาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี

เป้าประสงค์

1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  เห็นคุณค่าประโยชน์และร่วมกันอนุรักษ์

    สิ่งแวดล้อม  จนเกิดเป็นนิสัยในชีวิตประจำวันได้  มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้  คิดเป็น ทำเป็น 

    แก้ปัญหาเป็น  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีความภาคภูมิใจ

    ในความเป็นไทยและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี  มีความสุข

 2. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  สามารถ

    นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนได้

3. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เน้นกระบวนการคิด  ส่งเสริม 

    การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนได้รับรู้ทักษะที่จำเป็น  จัดการ

    วัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามสภาพจริง