โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช พละเดช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2524 - พ.ศ.2528
ชื่อ-นามสกุล : นายปลิว เนตรแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2529 – พ.ศ.2535
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรีย์พร อัจฉริยวนิช
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535 – พ.ศ.2539
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2539 – พ.ศ.2542
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรีย์พร สุนทรศารทูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543 – พ.ศ.2544
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม อัมรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544 – พ.ศ.2545
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย วงศ์สวัสดิสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545 - พ.ศ.2555
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย อ้นสืบสาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ พลายโถ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557– 2560
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ขนิษฐา พลายเพ็ชร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560 - ปัจจุบัน