โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล              โดยมีความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา  เป็นองค์กรธรรมาภิบาล  ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน                สระกระโจมโสภณพิทยา จึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ทั้งนี้  ขอให้บุคลากรทุกคน  มุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย  
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2563,15:27   อ่าน 3750 ครั้ง