โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
คณะผู้บริหาร

ดร.ขนิษฐา พลายเพ็ชร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุวัฒน์ ศรีดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัลลภ รุ่งสว่าง
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและบุคลากร

นายสมชาย ศรีวิพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน

นายอานนท์ อินทวงษ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายนิรุตติ ปานทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป