โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมยศ พันธ์รัศมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาพ พันธ์รัศมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจุไรรัตน์ อ่ำพุทรา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3