โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจุไรรัตน์ อ่ำพุทรา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวชลธิชา ชุ่มเพ็งพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอรวรา พันธุ์เอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2