โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3   ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุดารัตน์ คงวิเชียร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิมล วังกรานต์
ครู คศ.3

นายสมชาย ศรีวิพัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวธมลวรรณ คงหอม
ครูผู้ช่วย