โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุดารัตน์ คงวิเชียร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายวิมล วังกรานต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสมชาย ศรีวิพัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวธมลวรรณ คงหอม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4