โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพัชยา ปานทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายนิรุตติ ปานทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุขณภา สำเนียงสูง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอรณัฐ สุนทรวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวชุติมา พันธุมาตร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายปกรณ์ เล็กวงศ์ไพบูลย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1