โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุกล ชัยวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนิรุตติ ปานทอง
ครู คศ.3

นางสาวสุขณภา สำเนียงสูง
ครู คศ.2

นางพัชยา ปานทอง
ครู คศ.3