โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัชยา ปานทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนิรุตติ ปานทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุขณภา สำเนียงสูง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชุติมา พันธุมาตร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2