โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3   ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพร แก้วเขียว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางหทัยรัตน์ สุพรรณคง
ครู คศ.2

นางสาวราตรี ระดมกิจ
ครู คศ.2

นายภาณุภัทร สนธิเณร
พนักงานราชการ