โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพร แก้วเขียว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวราตรี ระดมกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายภาณุภัทร สนธิเณร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสรารัตน์ ขำมณี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4