โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนุจรี สาธุรัมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายประจักษ์ สารชน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4