โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสมชาย ศรีวิพัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวหทัยทิพย์ กล้าณรงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4