โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอรณัฐ สุนทรวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสันทัด ธิชากรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายอานนท์ อินทวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวจุฑามาศ ภาชนะกาญจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3