โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3   ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอรณัฐ สุนทรวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสันทัด ธิชากรณ์
ครู คศ.3

นายอานนท์ อินทวงษ์
ครู คศ.2

นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต
ครู คศ.2

นางสาวจุฑามาศ ภาชนะกาญจน์
ครูผู้ช่วย