โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอรณัฐ สุนทรวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสันทัด ธิชากรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายอานนท์ อินทวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจุฑามาศ ภาชนะกาญจน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3