โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวรรณรัตน์ เพ็งบุญมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวัลลภ รุ่งสว่าง
ครู คศ.2

นายนิวัฒน์ สุชพินิจ
ครู คศ.3

นางบุปผา ศรแก้ว
ครู คศ.2