โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวรรณรัตน์ เพ็งบุญมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายวัลลภ รุ่งสว่าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางบุปผา ศรแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสมฤดี สมศรีแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1